Przedszkole przyjazne dzieciom

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. WSTĘP 
  • Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem przedszkole-dzwoneczek.pl (dalej: Strona).
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek z siedzibą w Lublinie, ul. Oratoryjna 1, 20-881 Lublin. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@przedszkole-dzwoneczek.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. DANE OSOBOWE
  1. Rodzaje przetwarzanych danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

   • W czasie korzystania ze Strony Użytkownik zostaje poproszony o podanie poniższych danych osobowych:
    1. adres poczty elektronicznej,
    2. imię i nazwisko.
   • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy na Stronie, realizacji zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną poprzez formularz kontaktowy, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.
   • Administrator przetwarza dane osobowe w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. zgody.
   • Administrator korzysta z adresów IP zbieranych w trakcie połączeń internetowych. Dane te mogą zostać wykorzystane do analizy ruchu na stronie, w celu podniesienia jakości oferowanych usług i nie zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane.
  2. Informacja o odbiorcach danych osobowych

   • Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora są: właściciel serwera zewnętrznego, dostawcy usług IT.
   • W szczególności Twoje dane możemy powierzyć podmiotowi, który w naszym imieniu zapewnia pełną obsługę administracyjną Strony, w tym świadczy usługi hostingu i utrzymania Strony.
   • Podmiotami przetwarzającymi w naszym imieniu dane osobowe mogą być również podmioty dostarczające systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych, firmy hostingowe lub dostarczające programy zapewniające funkcjonalność prowadzonej przez nas Strony. 
   • Przekazywanie Twoich danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
   • Nasze bazy danych, zawierające Twoje dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian, czy też usuwaniem Twoich danych osobowych.
   • W przypadku naruszenia zasad korzystania ze Strony lub wymogów wynikających z przepisów prawa, możemy  udostępnić Twoje dane uprawnionym organom państwowym.
   • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
  3. Okres przetwarzania danych osobowych

   • Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
   • Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
    1. jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki nie wycofasz zgody w zakresie przetwarzania Twoich danych;
    2. jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
    3. jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywana danych.
   • Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich  prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.
  4. Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

   • Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać, kontaktując się przez adres e-mail:
    1. prawo dostępu do danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe, które go dotyczą oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Administrator,
    2. prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych,
    3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane,
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
    5. prawo do przenoszalności – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany,
    6. prawo do sprzeciwu – Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Strona, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
    7. prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
    8. prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień wystąpisz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania terminie jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
   • Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Informacje gromadzone w plikach cookies oraz usługa Google Analytics

   • Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    3. utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
   • W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 
    1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, itp.;
    4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   • Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  6. Zmiana Polityki Prywatności

   • Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.